Regulamin sklepu

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawą, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ifixer.pl
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod
adresem ifixer.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fixer Daniel Dec, a Klientem, zawieranaz wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 za zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia Ogólne 2.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: ifixer.pl
2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2.3.Sklep internetowy, działający pod adresem ifixer.pl , prowadzony jest przez firmę Fixer Daniel Dec, ul. Piłsudskiego 46, 50-033 Wrocław, NIP: 897188025, tel. 721 294 775, e-mail: serwis.fixer@gmail.com 2.4.Niniejszy regulamin określa w szczególności: a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu
internetowego
b) Zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) Warunki i zasady składnia drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego
d) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego
2.5.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie słównej serwisu ifixer.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 2.7.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego. III. Warunki uczestnictwa w zakupach 3.1. Aby dokonać zakupów Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonać zakupów bez rejestracji.
3.2.Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie: ifixer.pl 3.3.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4.Fixer Daniel Dec może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub
naruszające prawa osób trzecich;
b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fixer Daniel Dec za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Fixer Daniel Dec.
3.5.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fixer Daniel Dec
3.6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7.Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, p. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających Dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); d) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych
Klientów oraz dla Fixer Daniel Dec
e) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży 4.1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową ifixer.pl/sklep, dokonać wyboru produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 4.2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się
wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostaje podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące: a)  Przedmiotu zamówienia; b)  Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) Wybranej metody płatności
d) Wybranego sposobu dostawy
4.5.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”
4.6.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fixer Daniel Dec Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią
Regulaminu.
4.7.Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.8
4.9.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. V. Dostawa i finalizacja zakupu 5.1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2.Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą. Koszty dostawy znajdują się pod adresem: ifixer.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane podczas składania Zamówienia. 5.3.Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (za pobraniem) lub otrzymania informacji o płatności (przelew, płatności elektroniczne) 5.4.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT. VI. Ceny i metody płatności 6.1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). 6.2.Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:
a)  Za pobraniem: gotówką kurierowi przy odbiorze towaru b)  Zwykłym przelewem bankowym na konto: c)  Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro d)  Za pośrednictwem systemu Przelewy24: * Płacę z inteligo (inteligo)
* mTransfer (mBank)
* MultiTransfer (MultiBank)
* Płać z Nordea (Nordea)
* Przelew24 (Bank Zachodni WBK) * Przelew z BPH (Bank BPH)
* Płacę z iPKO (PKO BP)
* Pekao24Przelew (Bank Pekao)
* Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy) * PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
* MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
* Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
* Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
* Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium) * Płać z ING (ING Bank Śląski)

* Lukas e-przelew (Lukas Bank S.A.)
* Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)

• Przelewy półautomatyczne:

* Deutsche Bank Polska S.A. * Invest Bank S.A.
* Kredyt Bank S.A.
* Raiffaisen Bank Polska S.A. * Bank Pocztowy S.A.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
7.1.Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. Ss Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres , ul. Piłsudskiego 46, 50-033 Wrocław lub e-mail: serwis.fixer@gmail.com
7.2.Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
Fixer Daniel Dec, ul. Piłsudskiego 46, 50-033 Wrocław, NIP: 897188025, tel. 721 294 775, e-mail: serwis.fixer@gmail.com
7.4.Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 7.5.Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.Fixer Daniel Dec jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Umową o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na

adres: serwis.fixer@gmail.com. Fixer Daniel Dec zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3.Reklamacje sprzedawanych towarów realizowane są najczęściej w okresie 90 dni od dostarczenia z powrotem w ręce klienta

8.4. Wybór rozwiązania reklamacji może zostać zrealizowany na 3 sposoby: naprawa produktu, wymiana na nowy, zwrot pieniędzy. O wyborze decycuje sprzedawca.

8.5. Reklamacja może zostać odrzucona, jeżeli: Produkt nie zgadza się ze sprzedanym na dokumencie sprzedaży, zagubiony zostanie dokument sprzedaży, telefon jest zablokowany, minął termin okresu gwarancyjnego sprzedawcy, towar reklamowany będzie posiadał uszkodzenia mechaniczne (tj. pęknięta szybka, pęknięty ekran, pęknięta tylna klapka, urządzenie zakrzywione, urządzenie po kontakcie z cieczą stwierdzoną na podstawie zdjęć obrazujących ciecz oraz szkody z nią związane lub ślady zabarwienia plomby, barwiącej się na czerwono pod wpływem kontaktu z cieczą.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.Fixer Daniel Dec podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej

wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fixer Daniel Dec o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. 9.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: serwis.fixer@gmail.com, przy użyciu formularza kontaktowego: ifixer.pl lub pod nr telefonu: 721-294-775
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fixer Daniel Dec a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 10.2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fixer Daniel Dec a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fixer Daniel Dec.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie
serwisu www.ifixer.pl .

Regulamin serwisu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

. Poniższe postanowienia obowiązują w stosunkach pomiędzy Zleceniodawcą a FIXER Daniel Dec z siedzibą w Piłsudskiego 46, 50-033 Wrocław, NIP 8971880025, REGON: 386339328, (zwaną dalej:„FIXER”) w zakresie
świadczonych przez FIXER usług serwisowych sprzętu elektronicznego. FIXER decyduje, czy sprzęt kwalifikuje się do naprawy.

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez FIXER Zlecenia Naprawy.
Zleceniodawca, z chwilą oddania sprzętu do FIXER, zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zostawiając sprzęt oraz otrzymując Zlecenie Naprawy, Zleceniodawca akceptuje postanowienia Regulaminu. Regulamin jest dostępny w
punkcie serwisowym FIXER, a także na stronie internetowej http://www.ifixer.pl/regulamin . Wszelkie odstępstwa lub dodatkowe warunki, będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia na piśmie. Na życzenie Zleceniodawcy,.

3.Przed wystawieniem przez FIXER Zlecenia Naprawy, niezbędnym jest udostępnienie przez Zleceniodawcę jego danych osobowych, wskazanych w formularzu Zlecenia Naprawy. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i
przechowywanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi serwisowej, na warunkach wskazanych w Regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest FIXER. FIXER przechowuje i przetwarza dane osobowe Zleceniodawcy w celu dokonania naprawy oraz w celu odesłania sprzętu po naprawie.

4. W przypadku osobistego
dostarczenia sprzętu, FIXER wręczy Zleceniodawcy jeden egzemplarz Zlecenia Naprawy. W przypadku doręczenia sprzętu przesyłką kurierską, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zlecenia Naprawy drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszenia na
stronie internetowej http://www.ifixer.pl/zlecenie-naprawy oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zleceniodawca otrzyma Zlecenie Naprawy drogą elektroniczną. Wysyłka możliwa jest po nadaniu
numeru zlecenia przez FIXER.

5. Zleceniodawca zobowiązany jest przed wysłaniem sprzętu do FIXER: a) wykonać kopie zapasowe informacji zawartych na nośniku sprzętu; b) wyłączyć usługę Znajdź mój iPhone; c) usunąć etui, pokrowce, lub jakiekolwiek
inne elementy zabezpieczające sprzęt, zewnętrzne nośniki pamięci, wszelkiego rodzaju karty, w tym karty SIM i wszelkie inne rzeczy, połączone lub związane ze sprzętem; d) usunąć wszelkie dane osobowe oraz usunąć hasła zabezpieczające.

6.Dostarczenie sprzętu do FIXER jest niezbędne. Brak dostarczenia sprzętu do FIXER wyklucza możliwość rozpoczęcia świadczenia przez FIXER usługi serwisowej.

7. Sprzęt może zostać dostarczony osobiście do salonu FIXER lub poprzez wysyłkę
kurierską. W przypadku dostarczenia sprzętu wysyłkowo, Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu. FIXER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu, w tym
również powstałe w trakcie transportu, jeżeli sprzęt był zapakowany nieodpowiednio.

8. Na żądanie Zleceniodawcy, przesłane drogą mailową na adres: serwis.fixer@gmail.com, sprzęt może być wysłany przez FIXER w tym samym opakowaniu, w którym
został do FIXER dostarczony. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność FIXER wobec Zleceniodawcy za uszkodzenie sprzętu, w tym również uszkodzenie powstałe w trakcie transportu, wynikające z
niewłaściwego opakowania.

9. W przypadku przesyłek kurierskich, za datę dostarczenia sprzętu uznaje się datę doręczenia przez kuriera.

10. Czas trwania usługi serwisowej warunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, a także dostępnością części
serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy FIXER nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, w szczególności z powodu niespełnienia przez Zleceniodawcę
któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 1. pkt. 5).

11. Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru sprzętu osobiście lub przez osobę upoważnioną (pisemnie lub mailowo), w terminie 14 dni. FIXER ma prawo wydać sprzęt każdej osobie, która
okaże oryginał Zlecenia Naprawy. W przypadku, gdy Zleceniodawca zgubi dokument Zlecenia Naprawy, Zleceniodawca okaże przy odbiorze dowód tożsamości oraz podpisze Oświadczenie o zagubieniu Zlecenia Naprawy.

12. Warunkiem wydania sprzętu
jest pokwitowanie odbioru oraz zwrot dokumentu Zlecenia Naprawy. Pokwitowanie następuje przez złożenie podpisu osoby odbierającej na formularzu Protokołu Naprawy. Osoba obierająca sprzęt, otrzymuje kopię Protokołu Naprawy. Zwrot sprzętu za
pośrednictwem firmy kurierskiej dokonywany jest wyłącznie na adres podany w formularzu Zlecenia Naprawy, chyba że Zleceniodawca (do momentu wysłania sprzętu przez FIXER) telefonicznie lub mailowo wskaże inny adres.

13. W przypadku nieodebrania
przez Zleceniodawcę sprzętu lub akcesoriów dodatkowych w terminie wskazanym na piśmie, wysłanym listem poleconym, SMS lub e mailem, FIXER przechowywać będzie sprzęt lub akcesoria dodatkowe przez okres 30 dni. Po upływie 30 dni, FIXER ma
prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami przechowywania w kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto za jeden dzień przechowywania.

14. Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać sprawdzenia sprzętu przy jego odbiorze. Dokonanie odbioru sprzętu przez
Zleceniodawcę oznacza, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń.

15. FIXER ma prawo powstrzymywać się od wydania sprzętu do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie usługi serwisowej oraz innych kwot należnych FIXER
zgodnie z niniejszym Regulaminem.

16. FIXER nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Zleceniodawcy.

17. FIXER nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na dysku twardym i
innych nośnikach informacji. Zleceniodawca jest zobowiązany do przechowywania danych zawartych na urządzeniach, będących przedmiotem świadczonej usługi serwisowej w sposób umożliwiający ich odtworzenie. FIXER nie odpowiada również za utratę,
ubytek lub uszkodzenie jakichkolwiek akcesoriów dodatkowych, zostawionych przez Zleceniodawcę przy wydawaniu (wysyłaniu) sprzętu do naprawy, o których mowa w § 1. pkt. 5c. Zleceniodawca zobowiązany jest do wydania (wysyłania) FIXER sprzętu bez
akcesoriów dodatkowych. Jeżeli Zleceniodawca wyda (wyśle) FIXER sprzęt wraz z akcesoriami dodatkowymi, powinien o tym fakcie w dniu wydawania (wysyłania) sprzętu poinformować FIXER. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacją
Zleceniodawcy, a weryfikacją FIXER, w zakresie przekazanych FIXER przez Zleceniodawcę akcesoriów dodatkowych, decydująca jest weryfikacja FIXER. Zleceniodawca akceptuje, że akcesoria dodatkowe i oświadcza, że nie będzie wysuwał względem
FIXER żadnych roszczeń z tytułu ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.

18. Sprzęt uszkodzony mechanicznie, po kontakcie z cieczą, z poprzednimi naprawami lub modyfikacjami, traktowany jest jako sprzęt podwyższonego ryzyka, a FIXER nie gwarantuje, iż
będzie możliwa naprawa takiego sprzętu, oraz że w trakcie naprawy nie ujawnią się inne usterki/ objawy lub pogłębieniu ulegną usterki/objawy zgłoszone przez Zleceniodawcę. W sytuacjach, o których mowa w zdaniu poprzednim, FIXER zastrzega sobie
możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu z usterkami/objawami innymi, niż te które były zgłoszone przez Zleceniodawcę.

19. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu Zleceniodawcy sprzętu nienaprawionego w stanie nieznacznie odbiegającym od stanu, w
którym został on przyjęty przez Serwis. Uzasadnione jest to faktem wykonania części elementów, w tym uszkodzonych, w technologii SMD, BGA, μBGA, CSP oraz FLIP CHIP. Regeneracja albo naprawa takiego układu lub elementu nie zawsze jest możliwa z
uwagi na charakter usterki lub dostępności danego układu lub elementu. Ponadto nie wszystkie uszkodzone układy oraz elementy są wymienialne i przywrócenie stanu fabrycznego, może być niemożliwe.

20. Zgodnie z procedurami, FIXER nie zwraca
wymienionych części.

21. Wszelkie informacje na temat realizacji usługi serwisowej przekazywane będą Zleceniodawcy osobiście, mailowo lub telefonicznie. Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować FIXER o zmianie danych podawanych przy
zgłoszeniu usługi serwisowej. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie danych niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych.

22. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego.

23. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących niniejszego Regulaminu, sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby FIXER.

§ 2. NAPRAWY

1. FIXER realizuje naprawy sprzętu
Apple, Xiaomi, Huawei, Samsung, LG, Oppo nieobjętego gwarancją. W wyjątkowych przypadkach, po wstępnym uzgodnieniu z FIXER, możliwe jest przyjęcie do naprawy sprzętu innych producentów.

2. W ramach napraw pogwarancyjnych, FIXER dokonuje
diagnozy i wyceny naprawy sprzętu, która zostaje przedstawiona Zleceniodawcy drogą mailową. Podjęcie jakichkolwiek czynności naprawczych, uzależnione jest od akceptacji kosztów przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy Zleceniodawca, po uprzednim
zaakceptowaniu kosztów zrezygnuje z naprawy pogwarancyjnej, zobowiązany jest zwrócić FIXER wszelkie koszty, w tym koszty zamówionego sprzętu, części, transportu. Naprawy sprzętu zawilgoconego, po upadkach i innych uszkodzeniach mechanicznych
traktowane są jako naprawy wyższego ryzyka. Serwis udziela gwarancję na wymienioną lub naprawioną część, lub telefon na czas 3 miesięcy. W trakcie ich naprawy mogą ujawnić się uszkodzenia, niezdiagnozowane podczas przyjęcia do Serwisu. W takich
przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nienaprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi, niż występujące podczas przyjęcia do serwis. 3. Usługa związana z osuszaniem zalanego sprzętu jest płatna bez względu na wynik
przeprowadzonego przez Serwis osuszania.

4. Urządzenia posiadające gwarancję producenta, certyfikaty wodoszczelności lub wodoodporności tracą ją w momencie demontażu urządzenia.

5. Koszty transportu sprzętu do FIXER ponosi Zleceniodawca.

6.Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz FIXER wynagrodzenia za wykonaną pracę, zgodnie z cennikiem przyjętym przez FIXER oraz za użyte w ramach wykonywania umowy części serwisowe i materiały eksploatacyjne zgodnie z
przedstawionym kosztorysem. Naprawa wysyłkowa zostanie przedpłacona FIXER, na podstawie sporządzonego kosztorysu: gotówką, kartą płatniczą w kasie FIXER lub przelewem na rachunek bankowy FIXER. Po wcześniejszej konsultacji ze
Zleceniodawcą, FIXER może wyrazić zgodę na opłatę gotówką lub kartą przy odbiorze sprzętu. W przypadku usług świadczonych na życzenie klienta poza siedzibą FIXER, zapłata nastąpi na podstawie sporządzonego kosztorysu, gotówką do rąk pracownika
wykonującego usługę lub przelewem. Faktura zostanie przesłana Zleceniodawcy e-mailem w terminie 14 dni od dokonania wpłaty.

7. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania pogwarancyjnych czynności serwisowych, iż koszt naprawy sprzętu
znacznie przewyższy kwotę podaną Zleceniodawcy po przeprowadzeniu diagnozowania, FIXER zawiadomi o tym Zleceniodawcę e-mailem.

8. FIXER może odmówić wykonania naprawy pogwarancyjnej, bez podania przyczyny.

9. FIXER ma prawo wykonać
pogwarancyjne usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie osobom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu. W razie dokonania naprawy pogwarancyjnej, FIXER obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z
powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami transportu.

10. Serwis udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę oraz wymienione części zamienne. W indywidualnych przypadkach Serwis może zmienić okres
gwarancji na wykonaną naprawę bądź wymienione części.

11. Reklamacje można złożyć na miejscu, zostanie wówczas stworzony dokument Zlecenia Naprawy z informacją o Reklamacji. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi, należy złożyć je: – na piśmie listem poleconym na adres: FIXER, Piłsudskiego 46, 50-033, Wrocław. – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
serwis.fixer@gmail.com.

12. Serwis nie udziela gwarancji na naprawy Sprzętu, który miał styczność z jakąkolwiek cieczą.

13. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady w przypadku, gdy Zleceniodawcą
jest podmiot niebędący konsumentem.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Powyższe warunki zostały podane do wiadomości Zleceniodawcy. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków Regulaminu do treści zawartej umowy, co potwierdzają poprzez
złożenie podpisów na Zleceniu Naprawy lub po akceptacji postanowień Regulaminu, złożonej podczas rejestracji Zlecenia Naprawy.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy zastosowanie mają
przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

3. FIXER uprawniony jest do
jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: a) zmian organizacyjnych lub prawnych FIXER; b) zmiany obowiązujących przepisów prawa; c) zmiany funkcjonalności serwisu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie
treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.

4. Regulamin wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.